Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Västerås Larm & Säkerhet respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Behandlingen sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan svensk dataskyddslagstiftning.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgiften sparas, dina rättigheter m.m.

1. Personuppgiftsansvarig

AB­ Västerås Larm & Säkerhet, 556637-5977, (”Västerås Larm & Säkerhet”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som det redogörs för i detta dokument.

I egenskap av leverantör av olika säkerhetslösningar kan vi även komma att agera i egenskap av personuppgiftsbiträde. I detta fall är det vår kund som är den personuppgiftsansvarige. Mer info finns under rubriken ”Västerås Larm & Säkerhet som personuppgiftsbiträde” och i vårt personuppgiftsbiträdesavtal.

2. Vilka kategorier av registrerade behandlar vi?

 • Kunder & potentiella kunder
 • Avtalsparter
 • Besökare på www.larm-sakerhet.se
 • Anställda hos Västerås Larm & Säkerhet¹ (inkl. tidigare och potentiella arbetstagare)

¹ Söker du information om behandlingen av anställdas personuppgifter, vänligen kontakta oss skriftligen enligt punkt 16 nedan. OBS! Som anställd/potentiell arbetstagare har du samma rättigheter som andra registrerade.

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Behandlingen av personuppgifter varierar beroende på vilken kommunikationsform du väljer att använda vid kontakt med oss samt om du har kontakt med oss i egenskap av privatperson eller företrädare för en juridisk person.

Nedan följer en uppräkning av vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar samt exempel på personuppgifter vid varje kategori.

 • Person- och kontaktinformation såsomnamn, personnummer, faktura- och leveransadress, lägenhetsnummer, e-postadress, telefonnummer (mobil och/eller fast)
 • Geografisk information såsomadress
 • Historisk information såsom tidigare köp, tider för in- och utpassage via passersystem
 • Information om produkter/tjänster såsomdetaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa, ordernummer

4. Hur och när samlar vi in personuppgifter?

Det är oftast den registrerade själv som lämnar sina uppgifter till oss, exempelvis när denne

 • beställer en produkt eller tjänst av oss,
 • lämnar sina uppgifter i supportärenden,
 • skickar e-post till oss,
 • tar kontakt med oss via telefon eller
 • ger sina personuppgifter till någon representant för Västerås Larm & Säkerhet.

Vi kan även få åtkomst till uppgifter om den registrerade i vår egenskap av personuppgiftsbiträde, läs mer om detta under punkt 7 (”Västerås Larm & Säkerhet som personuppgiftsbiträde”).

När du besöker vår hemsida (www.larm-sakerhet.se) kan du välja att lämna viss information till oss via cookies, läs mer om detta under punkt 11 nedan. Vidare kan personuppgifter inhämtas från externa källor såsom genom våra egna sökningar på personsöktjänster. Detta gör vi dock endast efter en intresseavvägning, läs mer om detta i punkt 5.2 nedan.

5. Ändamål & laglig grund – varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifterna används för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Ändamålen med våra behandlingar är bl.a. att tillmötesgå de registrerades önskemål, kommunicera vid förfrågningar/handläggning av ärenden, ingå avtal, leverera våra produkter/tjänster, utveckla vår verksamhet och uppfylla våra skyldigheter enligt lagstadgade krav.

Vi har alltid en laglig grund för våra olika behandlingar av personuppgifter. Du kan läsa mer om vilka lagliga grunder vi använder oss av nedan.

5.1 Avtal

Vi behöver personuppgifter bland annat för att kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för produkter och tjänster, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av produkter och tjänster. Behandlingen är således nödvändig för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med den registrerade samt för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

5.2. Berättigat intresse (intresseavvägning)

I vissa fall grundar vi vår behandling på berättigat intresse genom en intresseavvägning. Detta gör vi endast om vi anser att vårt intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än de registrerades rättigheter/friheter eller intresse av integritetsskydd för uppgifterna i fråga. Exempelvis anser vi att en behandling är nödvändig för att

 • tillvarata våra rättsliga intressen vid eventuella anspråk,
 • besvara förfrågningar om varor/tjänster eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt,
 • effektivisera vår interna kommunikation/våra resurser, vid
 • marknads- och kundanalyser,
 • uppföljning och utveckling av Västerås Larm & Säkerhets tjänster, samt för
 • marknadsföringsändamål.

5.3 Rättslig förpliktelse

Utöver det som beskrivs ovan är vi förpliktade att spara vissa uppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. Exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.

6. Vilka kan ta del av uppgifterna?

Inom verksamheten på Västerås Larm & Säkerhet får medarbetare ta del av dina personuppgifter endast om de behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra underleverantörer som behandlar uppgifterna för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Dessa har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi ska säkerställa att deras behandling av dina personuppgifter sker enligt våra instruktioner i enlighet med denna policy.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte har fått ditt medgivande till sådant utlämnande eller om det inte är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Västerås Larm & Säkerhets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.  I det fall Polisen eller annan myndighet skulle kräva tillgång till Västerås Larm & Säkerhets behandlade personuppgifter, lämnar Västerås Larm & Säkerhet endast ut uppgifterna om det finns ett domstolsbeslut eller liknande beslut om att göra det.

7. Västerås Larm & Säkerhet som personuppgiftsbiträde

I de fall någon av våra kunder, dvs. ett annat företag, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar, agerar vi i egenskap av personuppgiftsbiträde. Behandlingen sker då på uppdrag av vår kund, den personuppgiftsansvarige, som genom ett biträdesavtal gett oss instruktioner för hur uppgifterna som vi får åtkomst till ska behandlas.

8. Var behandlas dina personuppgifter?

Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES, men de personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför EU/EES. Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av lag och av denna integritetspolicy. Vi följer även vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift från en plats när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras på en annan plats om ändamålet finns kvar för just den behandlingen.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. I de fall Västerås Larm & Säkerhet är skyldig att spara uppgifter enligt lag, lagras uppgifterna i enlighet med den tid som finns angiven i tillämplig lagstiftning. Dina uppgifter kan således komma att sparas i upp till 10 år, om det är nödvändigt för att uppnå behandlingens ändamål.

10. Säkerhet

Västerås Larm & Säkerhet arbetar ständigt för att förebygga personuppgiftsincidenter. Utöver säkerheten för den behandling vi själva är personuppgiftsansvariga för, vidtar vi även tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för de uppgifter vi behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde. Åtgärderna vidtas för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

AUTENTISERING & KRYPTERING
Vi använder oss av Secure Sockets Layer (SSL) på våra webbservrar, vilket innebär att all datakommunikation som skickas mellan två enheter förblir privat och krypterad. För att få tillgång till våra tjänster krävs inloggning med användarnamn och lösenord.

LAGRING & BACKUPER
Våra tjänster driftas bland annat på fysiska servrar placerade i vårt serverrum som uppfyller Skyddsklass 3 och Larmklass 3.

På de fysiska servrarna har vi ett antal virtuella servrar på vilka det görs backup mot extern lagringsenhet som är lokalt placerad samt till extern lagringsenhet på annan plats via VPN. Uppdatering av inbyggd programvara sker kontinuerligt på brandvägg och de externa lagringsenheterna. Backuper på dessa enheter sparas i maximalt ett (1) år. När en kund säger upp sitt avtal med oss raderas systemet från servern, men finns kvar i backupen i ett (1) år.
Det är enbart portar som krävs för eventuella webbapplikationer som hålls öppna för kommunikation.

Övervakning av servrarna sker i realtid vilket innebär att det skickas automatiska meddelanden så fort ett problem med servrarna skulle uppstå.

11. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats (www.larm-sakerhet.se) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn eller annan person- och kontaktinformation.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplatsen kan komma att begränsas. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Västerås Larm & Säkerhet använder sig av cookies från Googles analysverktyg, Google Analytics. Med hjälp av Google Analytics kan vi samla in och analysera data. Den data som samlas in lagras anonymt och ger oss information om hur många som besöker vår hemsida, hur hemsidan används av dess besökare och hur besökarna hittar till hemsidan. Google Analytics hjälper oss att förbättra hemsidan och säkerställa att den möter användarens behov.

12. Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Du är således alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Samtycke kan återkallas
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Ett återkallat samtycke gäller endast för framtida behandlingar och tillämpas därmed inte retroaktivt.

Registerutdrag
Du kan närsomhelst kontakta Västerås Larm & Säkerhet för att kostnadsfritt begära ut en kopia på vilka uppgifter om dig som behandlas hos oss. En administrativ avgift kommer dock att tas ut i det fall vi anser att samma begäran gjorts oskäligt många gånger.

Information
Som registrerad hos oss har du alltid rätt att få information om när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Mycket av denna information framgår redan av denna integritetspolicy, men om du är intresserad av mer specifika saker gällande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss skriftligen.

Rättelse
Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du misstänker eller vet att någon information vi har om dig är felaktig, ber vi dig vänligen informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade kostnadsfritt.

Begränsning
Under vissa förutsättningar har du som registrerad rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan exempelvis begära att vi avbryter hanteringen av din personliga information om du vill att vi fastställer dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

Rätten att invända mot behandling
Du kan närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, exempelvis om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning.

Dataportabilitet
Du har rätt att, på begäran, få ut dina personuppgifter i syfte att föra över dem och återanvända dem hos ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtalsförhållande.

Om du vill göra denna begäran är du välkommen att kontakta oss skriftligen.

Radering (”rätten att bli glömd”)
För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan dock finnas förpliktelser för Västerås Larm & Säkerhet, såväl avtalsmässigt som rättsligt, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för dess specifika syften.

13. Länkar till andra webbplatser

www.larm-sakerhet.se kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser. Västerås Larm & Säkerhet är aldrig ansvariga för integritetspolicyer eller integritetsförfaranden hos någon tredje part. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar respektive sidas integritetspolicy och hur de hanterar personuppgifter.

14. Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information besök www.imy.se.

15. Uppdateringar av vår integritetspolicy

Denna informationstext uppdaterades senast den 28 juni 2023. Vi kan komma att ändra denna information, till exempel om vi skulle samla in ytterligare uppgifter eller behandla dina uppgifter för nya ändamål. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.larm-sakerhet.se

16. Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

AB Västerås Larm & Säkerhet
Krangatan 1
721 32 Västerås

+46 (0) 21-80 12 60
info@larm-sakerhet.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation så att vi kan säkerställa att du är rätt person som begär ut informationen. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Senast uppdaterad: 2023-06-28